۲۲ شهریور ۱۳۸۸

پر خیر ترین و پر صواب ترین کار آب دادن به خلق خدا است


ماه مبارک رمضان به سومین هفته خود رسید و به زودی عید خواهد شد.
در این ماه مبارک که روز های گرم به 14 تا 15 ساعت میرسید تشنگی تحمل مسلمانان را امتحان میکرد.
همه خوب میدانند که بدون آب زنده گی فقط توقف میکند هیچ چیزی جای آب را گرفته نمیتواند و روزه داران با دیانت هر روز تشنه گی را با دتمام وجود حس میکنند و بودن آب را و اهمیت آب را بسیار خوب باز هم احساس کردند.
مقصد من آب آشامیدنی صحی است ورنه آبهای غیر آشامیدنی بیشتر از خشکه دنیای مارا پوشانیده است.
آبیکه حیات بخش باشد نه گیرنده حیات.
خوب میدانیم آبهای غیر صحی سبب امراض مختلف شده حیات انسان را به خطر جدی متوجه ساخته میتواند.

من مسول انجمن آیدین مالمو پیشنهاد میکنم از پول های که برای خیرات , فطر روزه مبارک, ذکات و کمک های انسانی که تصمیم گرفته ایم در روز های رمضان و روز های عید به مستحقین کمک نموده دیین انسانی و ایمانی خود را انجام دهیم در کشور خودما افغانستان چاه های نیمه عمیق برای مردم حفر نماییم.
با این کار خود به یقین که ده ها و حتی صدها انسان را از مصاب شدن به امراض که بسیار خطر ناک بوده میتواند جلو گیری کرده میتوانیم.
وضعیت آب آشامیدنی را در افغانستان همه ما خوب میدانیم ضرورت به تکرار نیست.

حفر یک چاه نیمه عمیق در حدود 400 تا 800 دالر خواهد بود.

اگر هر انجمن یا هر چند فامیل یا چند نفر یکجا شوند به آسانی این مقدار پول را فراهم ساخته میتوانند.
کاری بسیار مشکل هم نیست فقط در منطقه که میخواهید چاه حفر شود با یک آدم خیر خواه تماس بگیرید و قرارداد حفر چاه را با کسانی که میتوانند نموده و بعد 15 روز یا کمتر چاه آماده استفاده است.
و مردم ده ها سال از این چاه آب آشامیدنی استفاده نموده هر لحظه در حق شما دعا خیر خواهند کرد.

موفق باشید
علیشیر قیتمس

۱ نظر:

زهره کارگر گفت...

سلام عزیز دوستلر بو سایت بیلن تنیشگنیمدن غایت خرسند من جوده هم قیزیقرلی موضوعلر یازیلگن رحمت سیزلردن ساغ و امان بولینگلر
www.uzbigim.blogfa.com