۸ شهریور ۱۳۸۸

Presidential & Provincial Council Elections


عزیز دوستلر

افغانستان سیلاولر نتیجه لرینی منه بو ییر ده کوریشینگیز ممکن

http://www.iec.org.af/results/index.html

۱ نظر:

Sababoy گفت...

صبح سپید امروز در عرفان شعله فانوس تو آغاز شد. پرنده ای آواز آغاز بهار خواند و من از شعر حافظ دگرباره صبح را زنده شدم.

Morning started white, today in red gnostic of your lantern flame. A bird sung starting of spring and I was freshened from Hafez poem in the morning