۲۸ بهمن ۱۳۸۷

برچه عزیز لرگه سلام

مالمو آیدن نی 20090201 ایغیلیشی
ساعت 1400 باشله دی
ایغیلیش نی عبدلملک رسولی ایدن بیر لیگی نی مالی مسوولی آچیلیشی نی اعلان قیلدیلر .
1-- ایغیلیش قرآن عضیمالشآن آیت لری بیلن که حاجی عبدل قیوم حمیدی تمانیدن قرآت بولدی تبرک بولدی . افغانستان تورکلری و برچه دنیا انسان لری نی خیر و تینچلیک دعا لرایتیلدی
و آیدن نی عضوی فتح الله صدیقی نی آته لری وکیل صاحب عبدالحکیم صدیقی که تورک خلق نی بیر مبارز لری دن ایدی لر
اولر نیچی نسل مبارزه لری گه قوت بولیب کیلگن ملی و سیاسی شخصیت نی جهان دن یقین لیک گه تخار ولایتی گه اوتمش لری اوچون دعا لر بولدی و بیز لر همه اولر و همه میز نی تاثری گه شریک لیکی میز نی بیلدر دیک.
2-- مهمانلر گه که دنمارک مملکتی کوپن هاگن شهری دن و کوپن هاگن نی افغانستان تورکلر بیرلیگی نی نماینده لری بولیب کیلگن لر گه و ایکی ایگیت اوغورستان دن کیلیب مالمو اوقو یو رتیگه اوقوچی بولیب کیلگن لر و بیر حرمت لیک آنه خانیمیز عراق نی کرکوک دن بولگن مالموگه یشه یاتگن تورکمن عزیزی میز لر گه خوش کیلدینگیز ایتیلدی.
3-- ایغیلیش نی پروگرامی اوقیلدی و همه گه بیر کاپی پروگرام بیریلدی و اولر برآن قالگن موضوع نی پروگرام گه قوشلیشی نی سورلدی که برچه موافق بولیب ایغیلیش دستوری تایید بولدی.
4-- آیدن انجمنی نی اوتمشی باره سی گه قیسقه ملک رسولی تمانیدن سوز کیتی
مالمو آیدنی 2003 ییل اوکتوبر آییده مالمو شهری گه بیر نیچه یاش لر تمانیدن قورلدی که دنمارک نی کوپن هاگن ایگیت لری هم قورلیشی گه کته سهم آلگن لر.
آیدن نی قورلی شی دن مقصد افغانستان تورکلری که شو منطقه گه یشه ییدیلر اوز تیلی نی و فرهنگ نی قوتلش اوچون و اولر نی باله لری گه اوز تیل لری نی و کلتوری نی و باشقه ملت خلق لری گه اوز لر نی تانیتتریش و اوز ایچلری گه صمیمیت و یاردم بیرش و بیر بیراوی نی قو وتلش اوچون اورته گه کیلگن.
آیدن نی قیلگن ایشلری اعید لری نی و ینگه ییل لرنی ملی و بین المللی کون لر نی ایشانلش آیدین نی اعضا لریکه طوی و باشقه خوشلیک لری گه یاردم بیرش و یمان کون لر گه بیر بیری نی قو وتلش آیدن نی قیلگن ایش لری دور.
5-- حرمتلیک استاد بسم اله میمنه گی جناب لری دن سورل دی که اوز سوز لری نی ایت سنلر
اولر عالمانه سوزلری گه افغانستان تورکلر نی حاضر گی و تاریخی اوتمشی دن کوب بیر مهم سوزلر لر نی ایت دیلر که خصوصآ یاشلر گه جدا هم کیر ک لیک معلومات لر دور و بیز لر نی کیله جک گه اوز ریجه لریمیز گه ینه هم قوت بیردیلر و اولر اوز لری نی و دنمارک ده گی افغانستان تورکلر مدنی فدراسیون نی یاردم لر ی حمایه لری نی بیلدیر دی لر.
6-- کیشی لر که سوز لری باریدی آت لری نی یاز دیلر و سوز اوچون وقت آلدیلر و آیدن نی ففتا بیلن بیرلشی اوچون بحث بولدی.
حلیمه قیتمس ( سوزلری گه خاتونلر نی و آنه لر رولی نی و اولر نی همه دن کوپ راق ضرر کورگن لری نی افغانستان ده اوتکن و حاضر اوته یاتگن حالت ده بد بختلیک لری نی ایتیب اوت دیلر و تاکید قیلدی لر که خاتون لر گه کوب راغ موقع بیرل سون.
اولر ایتیب اوتدیلر که بو بیرینچه مرتبه عمر لری گه کی کاملآ اوزبیگ تیل ده اوتیب کیت گن رسمی ایغیلیش دور.
بو بیر بویوک یوتوق دور همه بیز ده. اولر که بیر خاتون لر انجمنی نی رهبر لیک ده بار وعده بیر دیلر کی باله لر و کته لر گه اوزبیگ تیلی نی کورسی لری نی توزت سنلر و آیدن نی فعالیت لری اوچون جای که شی ایغیلیش هم اورده اوت دی استفاده قیله آل دیلر بیز لر منت دار لیک میز نی بیلدیره میز. )
حاجره پیمان (افغانستان تورکلر و تورک خاتونلری نی ا ینگ بویوک و حرمت گه سزاوار لیک لری نی تاکید قیلدی لر و اوز آنه تیلی میز نی قدر لنش گه تاکید قیلدی لر.)
علیشیر قیتمس ( باله لر حضوری بیز لر نی ایغلیشی میز گه اینگ کته اهمیت گه ایگه چون کی مینگ مرتبه ایتیش دن کوره بیر مرتبه کورش یا تجربه قیلیش افضل
بیز لر نی شو ل ایغلیش لری میز ده بیز لر نی تیلی میز و کلتوری میز نی کورسته دی و اورگته دی و باشقه بیر یخشلیک شو کی باله لر اگر قتنش سیلر آنه لر نی هم قتنش لری آسان بوله دی مین بو موضوع نی اینه هم تاکیید قیله من باله لر بیز لر نی مجلس لری میز گه بولش لری کیرک لیک و کته اهمیت گه ایگه و بیز لر اوز ایغیلیش لری میز گه باله لر نی هم کوز گه الشیمیز کیرک یعنی ایش دستوری گه باله لر نی حالتی و اولر گه جالب بولگن بولم لر بولشی حتمی.
آیدن نی ا یکی هفته آلدن ایغیلیشی گه نظر لر نی ایتیب اوت دی کی آیدن نی آعضا لری اورته گه قوی دیلر که قیسی شکل گه بیز لر افغانستان دگی با له لر و یاردم گه مهتاج کیشی لر گه یار دم بیر شی میز ممکن.
الف / سرپل ولایتی دن سرپل معلم اوقو یورتیگه لابراتوار لوازم لر نی آماده قیلیش که سرپل دن حاجی قیوم حمیدی آیدن نی عضوی بیلن تماس آلیب یاردم سوره گن لر.
ب / معیوب و او باله لر کی عادی مکتب لر گه باره آل می دیلر اوچون مکتب و یا مخصوص صنف لر توزه تیشی گه یاردم بیرش که عبدل رازق حفیظی نی پیشنهادی ایدی
ت / بازی های عامیانه اوزبیکان جوزجان کتابی نی که حلیم یارقین نی اثری دور قیته چاپ بولشی اوپون یاردم کی علیشیر ق. پیشنهادی ایدی ایتیب اوت دی.
بو پیشنهاد لر بولگن, لیکن آیدن بولر نی کورب ا وته دی و فیصله قیله دی قیسی موضوع گه یاردم بیره آله دی.
فتح الله صدیقی ( تورکلر نی بیرلیک نی تاکیید قیلدی لر و همه نی مسولیت لری نی افغانستان تورکلر خلقی نی الد یگه
ایتیب اوت دی که برچه اعضا تایید قیلدی لر.)
نسا رسولی ( اوزتیلی میز گه سوزلب اوز تیلی میز و مدنیتی میز نی اوچون اوویلیب کیلگنی میز همه میز گه کته بخت دیب ایتیب اودیلر و بیر اینگ گوزل اوزبیگی شعر نی (تحفتالعابدین و انیسالعاشقین) کتابیدن اوقی دیلر که دنیا نی فانی لیکی گه و انسان نی یخشی قیلیشی گه خبر بیر دی.)
سراج الدین قیتمس ( شو بخت گه ایتیش گنیمیز گه تبریک ایت دیلر و یاشلر و اولو غ لر نی مسولیت لری گه یینه بیر مرتبه تاکید قیلدی لر. اولر ففتا حرکت لری نی قیمت بها بیریب ففتا نی توغری یول گه کیتیشی نی ایشانچ بیردیلر.
اولر بیر اوزبیگ شعر که اوزلری یاز گن لر ففتا نی ایشگه باشله گنی مناسبتی بیلن ایتیلگن اوقیب بیردیلر که همه نی بو یول گه یینه هم قوت بیر دیلر.
اولر اوز شخصی کتاب خانه لری نی یسنا آیدن دیب آت قویب و برچه افغانستان تورکلری گه اهدا قیلدیلر کی بو کتاب خانه نی مسولی اوزلری و اولر نی نیبره لری ۲ یشریسنا جان بو کتاب خانه نی مسولیتی نی کیله جک گه آله دیلر. )
7 آیدن انجمنی نی مسوولی ـ ریسه هیت و مالی مسول نی تنلشی
علیشیر قیتمس آیدن انجمنی نی مسولی
نسا رسولی خاتونلر مسولی
فتح الله صدیقی مالی مسوول
عبدل شکور یوسفی تشکیلات مسولی
اسماعیل جوزجانی یاشلر مسولی
همه اعضا لر نی رای لر گه بنآ تنلش دی لر و بو کیشی لر وعده بیردیلر کی نیمه کی قول لری دن کیله دی افغانستان تورک خلق نی مدنیتی و تیلی اوچون دریغ قیل می دیلر.
8-- استاد بسم اله میمنه گی ایغیلیش نی نتیجه گیر لیک قیلیب یینه هم تاریخی و حاضر گی واقعیت لر نی ایتیب اوت دیلر و بیز لر مسولیت لری میزنی کته اهمیتی نی تاکید قیلدیلر.
9—افغانستان تورکلر مدنی فدراسیون نی اعضالیک فورمه لری آیدن اعضالر تمانیدن تولدریلدی و حق الوضویت ایغیلیندی.
10-- لذیذ طعام نی اییش نی زمانی کیلدی ساعت 18ـ30
11-- تفریحی بولمی گه گوزل اوزبیگی و اویغوری قوشق لر لر نی تینگلب بیر نشان زنی سیلاوی بولیب اوتدی کی کیم کی اشتراک قیلسه بیر ایرو بیره دی و اشتراک قیله دی و ایغیلگن پول بازی های عامیانه اوزبیکان جوزجان کتابی نی چاپ بولشی گه مصرف بوله دی.
بو ایغیلیشی میز ده 32 کیشی کیلگن ایدی که 10 خاتونلر 15 ایرکک لر و 8 باله لر ( 3 آی لیک دن 76 اییل لیک کیشی لر ایدیلر)
ساعت 2030 ایغیلیشی میز توگیل دی.

علیشیر قیتمس
آیدن نی مسوولی20090202